درباره گروه اشل

طراحی و اجرای آشپزخانه صنعتی و سازه های استیل

گـروه طراحـی و اجـرای اِشـل بـا اسـتفاده از تجربـه و دانـش فنـی و بهـره گیـری از خالقیــت و توانایــــی هــای موجــــود اقــدام بــه طراحــــی، اجــرای تجهیـــزات آشــپزخانه هــای صنعتــی رســتوران فســت فــود و کافــی شــاپ نمــوده اســت . ِ در مجموعـه اِشـل، محـدود بـه عرضـه محصـوالت آشـپزخانه صنعتـی نشـده ایـم و سـازه هـای اسـتیل بـرای اسـتفاده در مراکـز مختلـف تهیـه و عرضـه مـی شـوند. تولیــد محصــول بــا کیفیــت و قابــل رقابــت بــا محصــوالت روز دنیــا ، نظــارت و کنتـرل کیفیـت مسـتمر ، اسـتفاده از بهتریـن تامیـن کننـدگان مـواد اولیـه بـه منظور سـاخت محصـول برازنـده مصـرف کننـده ایرانـی و نیـز خدمـات پـس از فـروش از ِ جملـه مـواردی اسـت اِشـل بـه آن توجـه دارد. قابــل تامــل اســت کــه مشــاوره و طراحــی نقشــه آشــپزخانه صنعتــی هــم بــرای مشــتریان مــا، در نظــر گرفتــه خواهــد شــد تــا بــا خیالــی آســوده، آشــپزخانه ای مناســب و بــا کارایــی عالــی، در اختیارشــان قــرار گیــرد

چرا اشل انتخاب شد؟

کلمــه ِاِشــل یــک کلمــه فرانســوی اســت کــه بــه معنــی مقیــاس و انــدازه گیــری اســـت. نکتـــه ای کــــه در ایــــن مجموعـــه حائــــز اهمیـت اسـت. دقـت و انـدازه گیـری هـای مناسـب در سـاخت سـازه و تجهیـزات اسـتیل اسـت بـه همیـن خاطـر بـر آن شـدیم کـه بـا دور شـدن از فضـای آشـپزخانه صـرف و توجـه و دقـت ِ بـاالی ایـن مجموعـه در اجـرای کارهـای مرتبـط بـا اسـتیل، نـام اِشـل را انتخـاب نماییـم.

برند های خارجی

مشتریان اشل