نوشته ها درباره ما تماس با ما

درباره گروه اشل

طراحی و اجرای آشپزخانه صنعتی و سازه های استیل

گـروه طراحـی و اجـرای اِشـل بـا اسـتفاده از تجربـه و دانـش فنـی و بهـره گیـری از خالقیــت و توانایــــی هــای موجــــود اقــدام بــه طراحــــی، اجــرای تجهیـــزات آشــپزخانه هــای صنعتــی رســتوران فســت فــود و کافــی شــاپ نمــوده اســت . ِ در مجموعـه اِشـل، محـدود بـه عرضـه محصـوالت آشـپزخانه صنعتـی نشـده ایـم و سـازه هـای اسـتیل بـرای اسـتفاده در مراکـز مختلـف تهیـه و عرضـه مـی شـوند. تولیــد محصــول بــا کیفیــت و قابــل رقابــت بــا محصــوالت روز دنیــا ، نظــارت و کنتـرل کیفیـت مسـتمر ، اسـتفاده از بهتریـن تامیـن کننـدگان مـواد اولیـه بـه منظور سـاخت محصـول برازنـده مصـرف کننـده ایرانـی و نیـز خدمـات پـس از فـروش از ِ جملـه مـواردی اسـت اِشـل بـه آن توجـه دارد. قابــل تامــل اســت کــه مشــاوره و طراحــی نقشــه آشــپزخانه صنعتــی هــم بــرای مشــتریان مــا، در نظــر گرفتــه خواهــد شــد تــا بــا خیالــی آســوده، آشــپزخانه ای مناســب و بــا کارایــی عالــی، در اختیارشــان قــرار گیــرد

چرا اشل انتخاب شد؟

کلمــه ِاِشــل یــک کلمــه فرانســوی اســت کــه بــه معنــی مقیــاس و انــدازه گیــری اســـت. نکتـــه ای کــــه در ایــــن مجموعـــه حائــــز اهمیـت اسـت. دقـت و انـدازه گیـری هـای مناسـب در سـاخت سـازه و تجهیـزات اسـتیل اسـت بـه همیـن خاطـر بـر آن شـدیم کـه بـا دور شـدن از فضـای آشـپزخانه صـرف و توجـه و دقـت ِ بـاالی ایـن مجموعـه در اجـرای کارهـای مرتبـط بـا اسـتیل، نـام اِشـل را انتخـاب نماییـم.

برند های خارجی

رشنال
هالده
فیرکس
الکترولوکس
سیرمن
سن مارکو
لینکلن
Henny Penny
Cuppone
هوبارت
لوتوس

مشتریان

می ماس
کارگزاری آگاه
ایران خودرو
داروسازی تسنیم
شنزار
شرکت پگاه
بانک آینده
شرکت تولیدی یدک نوید STYN
مائده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت رسام مشاوران میزان می باشد.