1. آماد بهین ایرانیان

2. آماده لذیذ

3. آکادمی ملی المپیک

5. بانک آینده

6. بیمارستان آرمان

7. بیمارستان تخصص عرفان

8. خانه ی زعفرانیه

9. خانه ی نیاوران

10. داروسازی تسنیم

11. رستوران بارکد

12. رستوران تانتونی

13. رستوران حیات

14. رستوران سینسیر

15. رستوران علا (سرای علا)

16. سوپاپ ساوه

17. شرکت دانه

18. شرکت عمران صنعت

19. شرکت مائده

20. شرکت مدی تک سیس

21. شرکت ملی شیمی کشاورز

22. شرکت نهاده برکت سرافراز

23. شرکت پگاه

24. شنزار

25. صبا آرمه

26. صنایع دارویی فارمد

27. مطبخ قاجاریه

28. می ماس

29. ویستا سامانه آسا

30. پروتئینی پینو پینو

31. کارگزاری آگاه

32. کافه بیزینس

33. کترینگ رجا

34. گالریا برگر

مشتریان اشل